Często zadawane pytania

Ideą Programu jest skonsolidowanie branży ciepłowniczej wokół wspólnych działań zewnętrznych i wewnątrzbranżowych oraz jednorodne promowanie ciepła jako produktu w skali ogólnopolskiej i na rynkach lokalnych. Będą to działania, które mają ukształtować pozytywny wizerunek branży, produktu i poszczególnych firm. Za działaniami tymi stać mają standardy jakości, które przestrzegane będą przez przedsiębiorstwa-uczestników z korzyścią dla konsumentów ciepła.

Uczestnikami Programu mogą być wszystkie podmioty z branży ciepłowniczej i firmy z nią związane, jednakże tylko te, które spełniać będą standardy jakości oraz oczywiście zadeklarują współfinansowanie projektu. Kryteria konieczne do spełnienia przez uczestników zawarte są w Karcie Standardów Uczestnika Programu i stanowić mają gwarancję jakości, którą Program promocji artykułować będzie do grup docelowych.

Strategia promocji Ciepła Systemowego zakłada działania na szeroką skalę – tj. skierowane do wielu grup docelowych: konsumentów/odbiorców ciepła, klientów aktualnych i potencjalnych, inwestorów czy projektantów. Do każdej z tych grup dedykowane są inne działania, inne formy komunikacji i zastosowane będą inne narzędzia marketingowe. Ważne jest, że każde przedsiębiorstwo ciepłownicze, które wejdzie do projektu, będzie współfinansować, ale i korzystać z promocji marki ogólnopolskiej, a jednocześnie wykorzystując efekt synergii – firmy będą mogły realizować swoje działania lokalnie. Założeniem Programu nie jest ograniczanie indywidualnych działań, czy tożsamości przedsiębiorstw – przeciwnie, projekt pozwoli wzmacniać indywidualne wizerunki firm.

Konieczne do spełnienia kryteria zostały określone w Karcie Standardów Uczestnika Programu i dotyczą trzech podstawowych obszarów:

  • Obsługa Klienta,
  • Marketing i Komunikacja,
  • Standardy Techniczne.

Dokładny opis wymagań dla poszczególnych obszarów zawarty jest również w Raporcie składanym przez każdego z kandydatów. Pozytywnie zweryfikowany przez IGCP Raport jest dokumentem potwierdzający spełnienie warunków opisanych w Karcie Standardów.

Podstawowym dokumentem, jaki otrzyma każdy uczestnik jest Strategia dla produktu Ciepło Systemowe zawierająca szczegółowy opis rynku, wizerunku branży, pozycjonowania marki oraz działań dla poszczególnych grup docelowych wraz z sekwencją ich wdrażania. Uczestnikom przekazana zostanie również strategia działań promocyjnych oraz pełna wersja Księgi Identyfikacji Wizualnej Ciepła Systemowego.

Izba jest spoiwem dla przedsięwzięcia. Pomysł powstał ponad dwa lata temu z inicjatywy kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych, które zobowiązały się współfinansować projekt na etapie przygotowań. Delegowani pracownicy we współpracy z Izbą i firmą profesjonalnie zajmującą się tworzeniem strategii dla marek - Agencją Corporate Profiles Consulting Sp. z o.o, pracowali nad stworzeniem dokumentu pt. Strategia promocji ciepła sieciowego. To baza dla działań programu promocji, który w grudniu 2007 r. został przyjęty i aktualnie trwa etap implementacji. Izba jest zarówno aktywnym uczestnikiem, ale i reprezentantem tj. formalną stroną umowną dla podejmowanych działań.